ایران، تهران، میدان آزادی، جنب پمپ بنزین، خیابان سوم